Cursus fotografie

Startdatum                                       : Dinsdag 5 April (vervolgens  12-4 / 19-4 / 26-4 / 3-5 / 10-5 / 17-5 / 24-5 / 31-5 / 7-6)

Starttijd                                             : 20:00

Duur                                                   : 1,5 – 2 uur

Minimum aantal deelnemers       : 5

Maximum aantal deelnemers       : 7

Aantal lessen                                    : 10

Locatie                                               : Spoorlaan 98 te Etten-Leur

Prijs                                                    : € 189,- (inclusief BTW)

Inschrijfformulier Cursus fotografie (2022-01)

start dinsdag 5 april
 • Artikel 1: Definities

  In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :

  Fotoversum: Fotoversum, gevestigd te Etten-Leur, ingeschreven in het Handelsregister van de kamer van koophandel te Breda onder nummer: 62312200.

  Deelnemer: De partij met wie Fotoversum een cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

  Artikel 2: Toepasselijkheid

  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot een cursus tussen Fotoversum en Deelnemer.

  Artikel 3: Tot stand komen overeenkomst

  3.1 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus komt tot stand door het indienen van een inschrijfformulier door Deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Fotoversum.

  Artikel 4: Betaling

  4.1 Bij aanmelding voor een cursus geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van Fotoversum staat vermeld. In de beschrijving van de cursus is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen. Als op een cursus BTW van toepassing is, is de vermelde prijs inclusief het geldende BTW-tarief.

  4.2 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Fotoversum.

  4.3 Indien de Deelnemer niet of niet tijdig betaald zijn de daaruit voor Fotoversum voortvloeiende rechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor de Deelnemer.

  4.4 Indien deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Fotoversum gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Fotoversum om schadevergoeding te vorderen.

  4.5 Zowel Fotoversum als de Deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de Deelnemer onder curatele is gesteld of overlijdt.

  Artikel 5: Annulering en wijziging door Deelnemer

  5.1 Annulering van een cursus of workshop door een deelnemer dient schriftelijk te geschieden. De datum van de poststempel of e-mail bericht van dit schrijven geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.

  5.2 In geval van verhindering van een Deelnemer is Deelnemer gerechtigd een vervanger aan te melden.

  5.3 Annulering is tot 7 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos mogelijk. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.

  5.4 Tijdens een cursus is annuleren niet mogelijk. Deelnemer is als dan volledige betaling verschuldigd.

  5.5 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten verschuldigd.

  Artikel 6. Annulering en wijziging door Fotoversum

  6.1 Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

  6.2 Fotoversum streeft ernaar om geplande cursus ter alle tijden door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Fotoversum hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. Fotoversum zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus. Indien Fotoversum niet in staat is een vervangende cursus te bieden, heeft Deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld.

  6.3 Fotoversum behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van een cursus organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

  Artikel 7: Verplichtingen van de Deelnemer

  7.1 De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan Fotoversum van de cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

  7.2 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

  Artikel 8: aansprakelijkheid

  8.1 Deelname aan een cursus is op eigen risico. Fotoversum is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van Deelnemer. Ook niet voor letsel of ongeval ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid deze zou zijn ontstaan voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

  8.2 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

  Artikel 9: Intellectuele eigendom

  9.1 Fotoversum behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendommen voor met betrekking tot de door Fotoversum verstrekte middelen. De Deelnemer is niet gerechtigd opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Fotoversum toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

  Artikel 10: Klachtenafhandeling

  10.1 Tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Fotoversum, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop of cursus schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Fotoversum. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

  Artikel 11: Overige bepalingen

  11.1 Op de overeenkomst tussen Fotoversum en Deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

  11.2 Roken is op locaties van Fotoversum niet toegestaan.

  11.3 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers (foto-, film- en videocamera's, cassetterecorders enz.) is slechts toegestaan met voorafgaande toestemming van Fotoversum, welke toestemming zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang kan worden ingetrokken.

  Artikel 12: Wijzigingen in Algemene voorwaarden

  12.1 Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.